Environmentální výchova 2008-2010

Pro roky 2008-2010 jsme vytvořili projekt s názvem „Mít rád a znát“ k realizaci konkrétních činností v přírodě, které zajišťují praktickou část environmentální výchovy na naší škole. Do jeho náplně jsou zařazeny různé aktivity žáků (exkurze, výchovné a vzdělávací programy, besedy, skupinové projekty žáků), které umožní postupně upevňovat jejich znalosti o biologických druzích, žijících v našem regionu, vytvářet v nich kladné postoje k přírodě a její ochraně, rozvíjet jejich dovednosti v získávání a hodnocení informací, zvládání komunikace na různých úrovních, vytváření odpovědného přístupu k sobě, svým spolužákům i k celé společnosti.

V 1. ročníku se projekt zaměřuje především na rostliny a jejich ekologii. Pro poznání druhů a podmínek, které vyžadují, využíváme botanickou zahradu MU. Studenti se zde seznámí s rostlinami různých klimatických pásem. Mimo skleníky se věnují pracovním listům, které jsou zaměřené především na naše původní druhy. Navazující akcí je pak exkurze do přírodní rezervace. Poznání tohoto typu maloplošného chráněného území je řešeno ve spolupráci s SEV Lipka a se sdružením Rezekvítek. Výstupem z této první části praktické environmentální výchovy jsou vyplněné pracovní listy botanické zahrady, dále herbáře studentů a zpracované informační panely o maloplošných chráněných územích města Brna.

V 2. ročníku jsou součástí tohoto projektu opět dvě akce. První je zaměřena na osvojení znalostí o živočiších. Při návštěvě ZOO Brno si studenti rozšíří své zoologické znalosti zvláště o jejich rozšíření na Zemi, nárocích na podmínky prostředí, potravu, schopnosti rozmnožování a nutnosti ochrany. Výstupem této části jsou pracovní listy. Druhou a dominantní akcí je týdenní ekologický kurz v Jedovnicích. Zde se realizují zoologické, botanické, geografické a geologické exkurze a žáci se seznámí s dalším typem chráněného území (CHKO Moravský kras). Probíhá zde i teoretická část EV. Výstupem této části jsou jednak skupinové projekty studentů mapující toto území, druhy, které se zde vyskytují, i problémy životního prostředí v obci a okolí. Dalšími výstupy jsou testy zaměřené na zvládnutí učiva EV a aplikaci těchto znalostí.

Třetí ročník je zaměřen na člověka. První akcí je návštěva expozice MZM, která se zabývá vývojem a proměnou lidských druhů v závislosti na podmínkách prostředí. Druhou akcí je přednáška Prostředí a zdraví člověka. Třetí akcí je jednodenní exkurze do NP Podyjí. Akce se účastní žáci semináře z biologie a zeměpisu. Výstupem těchto akcí jsou panelové výstavky dokumentující dané aktivity a témata.

O dotaci na projekt jsme požádali MŠMT v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách v roce 2009. Náš projekt byl podpořen dotací ve výši 78 440 Kč ze státního rozpočtu.

Pracovní listy

Projekty studentů

  • Bezbariérové přístupy v Jedovnicích
    Martina Vrtěnová, Tereza Janíčková, Renata Krišpínová, Kateřina Charousová, Natálie Králová
  • Bezbariérovost Jedovnic
    Pavla Brabcová, Petra Kopřivová, David Kosař, David Král, Michaela Micanová, Filip Procházka