Rozšiřování jazykových kompetencí zaměstnanců Gymnázia, Brno, Vídeňská 47

   • Číslo prioritní osy/oblasti podpory: 7.1 – Počáteční vzdělávání (7.1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení)
   • Schvalovatel návrhu GP: Jihomoravský kraj, odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje
   • Předkladatel návrhu GP: Gymnázium, Brno, Vídeňská 47
   • Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.3.10/03.0029
   • Termín realizace: 7. 3. 2011–30. 6. 2012
   • Výše finanční podpory: 3 407 389,- Kč

Projekt vycházel z dlouhodobé potřeby zlepšit jazykové dovednosti zaměstnanců. Patřičnou úroveň jazykové vybavenosti cílové skupiny vyžaduje několik faktorů – od výuky předmětů po zahraniční partnerství. Projekt umožnil zástupcům cílové skupiny zlepšit jejich jazykové kompetence. Prostřednictvím průběžných jazykových kurzů měli možnost rozvíjet základní znalost anglického jazyka a komunikační dovednosti. Učitelé cizích jazyků rovněž rozvíjeli svou metodickou odbornost. Během vedlejších a hlavních prázdnin projekt účastníkům umožnil využít získaných dovedností a dále je rozvíjet v intenzivních kurzech konverzace a metodiky. Projekt dále zprostředkoval části účastníků výjezd na intenzivní jazykový a metodický kurz do zahraničí. Aktivity projektu zajišťoval převážně interní tým společně s externími dodavateli. Více informací o projektu mohou zájemci získat na internetových stránkách projektu www.anglictina-videnska.cz.

loga_jazykyI