O škole

Informační leták školy

Škola: Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

Zřizovatel: Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno. Zřizovací listinu schválila Rada Jihomoravského kraje pod č.j. 20/25 dne 30. 4. 2015.

Sídlo školy: Vídeňská 55/47, 639 00 Brno

Příspěvková organizace, IČO 00558982

Hlavní účel: všeobecně vzdělávací vnitřně diferencovaná škola, která připravuje i pro výkon některých činností ve správě, kultuře a v dalších oblastech. Činnost je upravena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy k němu, zejména vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění (dle Zřizovací listiny školy).

Druhy a typy studia

Studijní obory dle Rozhodnutí o zařazení do sítě: pouze denní studium

  • 79-41-K/41 Gymnázium — všeobecné čtyřleté
  • 79-41-K/61 Gymnázium — programování šestileté

Zařazení do sítě škol: Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje o změně zápisu do rejstříku škol a školských zařízení č.j. JMK 30029/2006, spis.zn.S-JMK 30029/2006/OŠ, ze dne 19. 6. 2006.

Kapacita školy

Kapacita školy dle Rozhodnutí o zařazení do sítě

  • Současný počet žáků: 623
  • Současný počet tříd: 20

Personální zajištění

Na škole vyučuje ve školním roce 2023/2024 celkem 50 učitelů.

Pedagogická a odborná způsobilost: 100 %

Hospodaření školy

Se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob financování:

  • dotace poskytnutá zřizovatelem na provoz školy
  • dotace ze státního rozpočtu na mzdy, odvody a přímé náklady na vzdělání

Doplňkové zdroje příjmů: doplňková činnost dle Zřizovací listiny, sponzorské dary

Škola zpracovává výroční zprávu o činnosti školy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a Zprávu o činnosti příspěvkové organizace dle Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací (dříve výroční zprávu o hospodaření).

Ředitelství školy

Ředitel školy: Ředitel Gymnázia Brno, Vídeňská, příspěvková organizace Mgr. David Andrle byl jmenován do funkce Radou JmK dekretem č.j. JMK 126 318/2014 s účinností od 12. 11.  2014.

Pravomoc a působnost ředitele školy

je vymezena paragrafy 164-166 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění.

Rozhodnutí ředitele školy podléhají správnímu řízení ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění. Proti rozhodnutí je možno se odvolat prostřednictvím ředitele školy k Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje v termínu do 15 dnů.

Pracovníci kompetentní k poskytování informací a k přijímání stížností:

Ředitel: Mgr. David Andrle

Statutární zástupce ředitele: Ing. Ladislav Kvapil

Zástupce ředitele: Mgr. Martin Dufek

Pracovníci kompetentní k vyřizování stížností

Ředitel: Mgr. David Andrle

Statutární zástupce ředitele: Ing. Ladislav Kvapil

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace je stanoven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Podrobnější postup je uveden ve vnitřní směrnici – pokyn ředitele školy k podávání informací a řešení stížností.