Školní poradenské pracoviště

Ředitel školy na základě platné legislativy zřídil Školní poradenské pracoviště, které zabezpečuje poradenské služby ve škole.

Základní údaje o pracovišti:

Vedoucí pracoviště a výchovný poradce

Mgr. Jindřich Svoboda
kontakt: svoboda@gvid.cz, konzultační hodiny: úterý 10.00–10.30 hodin nebo po domluvě
Mgr. Svoboda koordinuje činnost pracoviště a poskytuje poradenství v oblasti podpory úspěšného začlenění nově nastupujících žáků do studia na gymnáziu, efektivních stylů učení, prevence školní neúspěšnosti a rozvoje pozitivního sociálního klimatu třídy a školy. Standardní služby výchovného poradce poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům tříd 1.AB, 2.AB, 1.FG, 2.FG, 3FG.

Školní metodik prevence
Mgr. Martin Dufek
kontakt: dufek@gvid.cz, konzultační hodiny: pátek 15.00–16.30 nebo po domluvě
Mgr. Dufek poskytuje poradenství zejména v oblasti prevence záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

Výchovný poradce
Mgr. Petr Sekanina
kontakt: sekanina@gvid.cz, konzultační hodiny: úterý 13.30–14.20, středa 10–11, jinak dle domluvy
Mgr. Sekanina odpovídá za administrativu poradenského zařízení, poskytuje služby kariérového poradenství a koordinuje spolupráci mezi vyučujícími v oblasti evidence a edukace specifických poruch učení. Standardní služby výchovného poradce poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům tříd 3.AB, 4.AB, 4.FG, 5FG, 6.FG.