Školní poradenské pracoviště

Ředitel školy na základě platné legislativy zřídil Školní poradenské pracoviště, které zabezpečuje poradenské služby ve škole.

Základní údaje o pracovišti:

Vedoucí pracoviště a výchovný poradce: Mgr. Jindřich Svoboda
kontakt: svoboda@gvid.cz, konzultační hodiny: pondělí 9.00–10.00 a dle domluvy
Mgr. Svoboda koordinuje činnost pracoviště a poskytuje poradenství v oblasti podpory úspěšného začlenění nově nastupujících žáků do studia na gymnáziu, efektivních stylů učení, prevence školní neúspěšnosti a rozvoje pozitivního sociálního klimatu třídy a školy. Standardní služby výchovného poradce poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům 1. AB, 1. FG, 2. FG, 3. FG, 2. AB.

Školní metodik prevence: Mgr. Martin Dufek
kontakt: dufek@gvid.cz, konzultační hodiny: pátek 14.00–16.00
Mgr. Dufek poskytuje poradenství zejména v oblasti prevence záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

Výchovný poradce: Mgr. Petr Sekanina
kontakt: sekanina@gvid.cz, konzultační hodiny: pondělí a středa 7. vyučovací hodina, čtvrtek 2. vyučovací hodina
Mgr. Sekanina odpovídá za administrativu poradenského zařízení, poskytuje služby kariérového poradenství a koordinuje spolupráci mezi vyučujícími v oblasti evidence a edukace specifických poruch učení. Standardní služby výchovného poradce poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům 3. AB, 4. AB, 4. FG, 5. FG, 6. FG.

Školní psycholog: Mgr. Petr Vaněk
Kontakt: vanek@gvid.cz
Mgr. Vaněk poskytuje psychologické poradenství učitelům školy, žákům a jejich rodičům v předem dohodnutých termínech. Zájemci ho mohou kontaktovat emailem a dohodnout si s ním osobní setkání ve škole nebo v jeho externí pracovně, případně telefonickou konzultaci. Mohou ho také navštívit osobně v dnech a časech, které jsou pravidelně zveřejňovány na stránkách školy na začátku každého kalendářního měsíce.
Přítomnost školního psychologa Mgr. Petra Vaňka na Vídeňské 47: v úterý 4. 6. od 12 do 16 hodin a v pátek 14. 6. od 8.30 do 13.00 hodin. V případě, že se rozhodnete pro osobní návštěvu pana psychologa v tomto termínu, doporučujeme si rezervovat čas emailem.