Přijímací řízení a přestupy

Přijímací řízení pro uchazeče o studium do prvního ročníku studia

Pro školní rok 2021/2022 otevíráme pro první ročníky následující obory:

Název školního vzdělávacího programu (ŠVP) Kód oboru Název oboru Délka studia Forma studia Výkony 2021/2022
Gymnázium – všeobecné 4L 79-41-K/41 Gymnázium 4 roky Denní 2 třídy
Gymnázium – programování 6L 79-41-K/61 Gymnázium 6 let Denní 2 třídy

Vydávání rozhodnutí
Vzhledem k náročnosti administrativy při vyhodnocování přijímacího řízení a vydávání rozhodnutí Vás žádáme, abyste nepožadovali po škole v období od 19. 5. 2021 do 21. 5. 2021 žádné informace, telefonicky ani e-mailem. Děkujeme.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí na naší školu budeme vydávat osobně do rukou zákonným zástupcům pro 4 leté studium ve čtvrtek 20. 5. 2021 od 15.00 do 18.00 a v pátek 21. 5. 2021 od 12.00 do 18.00, pro 6 leté studium v pátek 21. 5. 2021 od 12.00 do 18.00.

Termíny přijímacího řízení
V prvním kole přijímacího řízení se konají jednotné přijímací testy z matematiky a českého jazyka a literatury organizované CERMATem, a to v následujících termínech:

  • pondělí 3. května a úterý 4. května 2021 (pro čtyřleté studium)
  • středa 5. května a čtvrtek 6. května 2021 (pro šestileté studium)

Písemné zkoušky se konají pouze formou celostátního zadání od společnosti CERMAT. Na jejich stránkách najdete i ukázky testů.

V souladu s Mimořádným opatřením č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN vydaným Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 6. dubna 2021 bude umožněno konat přijímací zkoušku pouze uchazeči, který nemá akutní příznaky onemocnění covid-19 a současně splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:

  • doloží negativní výsledek laboratorního antigenního nebo PCR covid testu, který byl proveden v posledních 7 kalendářních dnech před konáním přijímací zkoušky
  • doloží certifikát o provedeném očkování proti covid-19 a od aplikace 2. dávky uplynulo alespoň 14 dnů
  • doloží laboratorně potvrzené prodělání nemoci covid-19, uplynula doba jeho nařízené izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 90 dní
  • doloží negativní výsledek antigenního nebo PCR samotestu provedeného ve škole, které je žákem; a test byl proveden v posledních 7 kalendářních dnech před konáním přijímací zkoušky

Celé znění uvedeného opatření je k dispozici na zde.
Metodiku MŠMT pro testování uchazečů o studium na SŠ najdete zde.

Den otevřených dveří
Podrobnější informace můžete získat během dne otevřených dveří, který u nás byl v úterý 12. ledna 2021 online formou. Na stránky dne otevřených dveří můžete stále vstoupit zde.

Kritéria pro přijímací řízení:

Vzhledem ke skutečnosti, že MŠMT posunulo termín přijímacích zkoušek na první týden v květnu, rozhodlo vedení školy, že doplňující listiny k přihlášce bude škola přijímat až do 26. 4. 2021 do 14.00 hodin.

Přihláška ke studiu
Pro rok 2021 je vydaný editovatelný tiskopis přihlášky. Jeho použití je podmíněno oboustranným vytištěním (i černobíle) na jeden list! Při vyplňování přihlášky prosím dbejte na uvedení správného názvu vybrané školy (Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace). Na přihlášce nevyžadujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Informace o tom, jakým způsobem, v jakém rozsahu a v jakých lhůtách zpracováváme osobní údaje uchazečů a jejich zákonných zástupců uvedené v přihlášce najdete zde.

Písemné zkoušky se konají pouze formou celostátního zadání od společnosti CERMAT. Na jejich stránkách najdete i ukázky testů. Přípravné kurzy nerealizujeme.

Přijímání přihlášek ke studiu
Přihlášky ke studiu přijímáme každý pracovní den v době 7.45–11.45 a 12.45–15.30 na sekretariátě školy. Přihlášky musí být předány škole do 1. března 2021.

Podrobnější informace podává Ing. Ladislav Kvapil, statutární zástupce ředitele, kvapil@gvid.cz.

Přestupy do vyšších ročníků z jiných středních škol

Zájemcům o přestup na naši školu doporučujeme před posláním vlastní žádosti o přestup vyplnit dotazníkový formulář. Tento vyplněný formulář společně s požadovanými přílohami zašlete na adresu vedení školy.

Aktuální informace: kapacita čtyřletého (všeobecného) studia je zcela naplněna. Do žádné z tříd tohoto oboru nelze přijmout nové žáky.