Školská rada

Složení školské rady Gymnázia Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

Členové jmenovaní zřizovatelem:

 • Ing. Jan Novotný, Ph.D.
 • Dipl.-Kfm. Dalimil Ospalý
 • Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D.

Členové zvolení pedagogickými pracovníky školy:

 • RNDr. Radka Kočí Voznicová, Ph.D.
 • Mgr. Petr Sekanina
 • Mgr. Jindřich Svoboda

Členové zvolení zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků:

 • Martin Kleinhampl
 • David Vogel
 • David Vyhlídal

Na ustavující schůzi byli zvoleni:

Předseda školské rady:
Ing. Jan Novotný, Ph.D.

Místopředseda školské rady:
Mgr. Jindřich Svoboda, email: svoboda@gvid.cz

Pravomoci školské rady

Školská rada:

 • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 • podává návrh na odvolání ředitele,
 • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Dokumenty

Zápisy ze starších jednání jsou k nahlédnutí v kanceláři školy.