Školská rada

Složení školské rady Gymnázia Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

Členové jmenovaní zřizovatelem (s účinností od 12. 7. 2021 na dobu 3 let):

 • Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
 • Mgr. Václav Stupka, Ph.D.
 • Mgr. Matouš Vencálek

Členové zvolení pedagogickými pracovníky školy (s účinností od 14. 5. 2024):

 • RNDr. Radka Kočí Voznicová, Ph.D.
 • Mgr. Petr Sekanina
 • Mgr. Jindřich Svoboda

Členové zvolení zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků (s účinností od 14. 5. 2024):

 • Matyáš Opletal
 • Michal Růžička
 • Filip Rybníček

Na ustavující schůzi školské rady 12. 10. 2021 byl zvolen:

Předseda školské rady:
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

Na ustavující schůzi školské rady 4. 6. 2024 byl zvolen:

Místopředseda školské rady:
Mgr. Jindřich Svoboda, email: svoboda@gvid.cz

Pravomoci školské rady

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 • podává návrh na odvolání ředitele
 • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy


Zápisy ze starších jednání jsou k nahlédnutí v kanceláři školy.