Rozšiřování jazykových kompetencí zaměstnanců Gymnázia, Brno, Vídeňská 47 – návazné vzdělávací kurzy

  • Číslo prioritní osy/oblasti podpory: 7.1 – Počáteční vzdělávání (7.1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení)
  • Schvalovatel návrhu GP: Jihomoravský kraj, odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje
  • Předkladatel návrhu GP: Gymnázium, Brno, Vídeňská 47
  • Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.3.10/04.0016
  • Termín realizace: 1. 7. 2012–31. 3. 2013
  • Výše finanční podpory: 2 254 981,60 Kč

Cílem projektu bylo další zlepšování kvality počátečního vzdělávání prostřednictvím rozšíření, rozvinutí a zlepšení kompetencí zaměstnanců školy v oblasti komunikace v cizích jazycích (anglický jazyk). Tohoto cíle bylo dosaženo prostřednictvím vytvořením několika funkčních vzdělávacích modulů zahrnujících jazykové a odborné kurzy pro pedagogické a řídící pracovníky žadatele.

Projekt si dále kladl následující dílčí cíle

Zajistit návazné pokračování a rozvoj aktivit z předchozího vzdělávacího projektu (Rozšiřování jazykových kompetencí zaměstnanců Gymnázia, Brno, Vídeňská 47), umožnit učitelům cizích jazyků prohlubovat jejich kvalifikaci, zprostředkovat jim pobyt v jazykové oblasti, jejíž jazyk vyučují, a rozšiřovat jejich metodickou způsobilost. Rozšířit portfolio učitelů schopných vyučovat vybraná témata vyučovacích předmětů v cizím jazyce a pracovat s cizojazyčnými materiály v rámci přípravy výuky a vybudovat a dlouhodobě podporovat jazykově kompetentní personální kapacitu pro přípravu, rozvoj a účast školy v rámci zahraničních partnerských aktivit, včetně účasti na odborných zahraničních stážích a seminářích.

Více informací o projektu mohou zájemci získat na internetových stránkách projektu http://www.anglictina-videnska.cz (web již neexistuje).

loga_jazykyII