Environmentální výchova 2007-2008

Ve školním roce 2007/2008 se uskutečnil týdenní pobytový kurz pro studenty 2. ročníku. Konal se v termínech 12. 5. až 16. 5. 2008 pro třídy 6.F a 6.G a 2. 6. až 6. 6. 2008 pro třídy 2.A a 2.B.

Pro kurz jsme zvolili Jedovnice, obec na okraji Moravského krasu. Žáci byly ubytováni v kempu Tyršova osada.

Pro kurz jsme zvolili oblast s krásnou přírodou a mnoha pamětihodnostmi, ale také oblast, která je střediskem rekreace pro velké množství lidí. Studenti budou v rámci svých projektů zkoumat prostředí obce, budou provádět terénní výzkumy, při kterých zdokumentují významné rostlinné a živočišné druhy.

Během kurzu studenti navštíví Arboretum ve Křtinách, Punkevní jeskyně a propast Macochu. Absolvují geologickou, hydrobiologickou a entomologickou exkurzi s pracovníky PF MU Brno a JCU v Českých Budějovicích, dále botanickou, hydrologickou a geografickou exkurzi se svými vyučujícími biologie, chemie a zeměpisu.

Součástí kurzu je i soubor přednášek „Organismy a prostředí“, „Biosféra a její členění“, „Člověk a životní prostředí“ a „Životní prostředí České republiky“.

Škola kurz realizuje jako projekt pod názvem „Na jedné lodi s přírodou“ a o úhradu části nákladů (jízdné, vstupenky, výukové materiály a pomůcky, úhrada práce lektorů) požádala MŠMT v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008. Požádali jsme o finanční příspěvek ve výši 49 056 Kč.

Soubor textů pro výuku ekologie

  • Ekologie 1 – ekologie jako věda, hierarchie pojmů
  • Ekologie 2 – ekologická valence areál druhu podmínky prostředí (abiotické, biotické)
  • Ekologie 3 – populace společenstvo biomy rozšíření rostlin a organismů
  • Ekologie 4 – ekosystém – složky, potravní vztahy koloběh látek vývoj ekosystému
  • Ekologie 5 – člověk a prostředí problémy ovzduší, vody, půdy ochrana životního prostředí

V projektu jsme se zavázali zveřejnit pracovní listy pro studenty, projekty studentů a projekt obsahující plánovaný rozpočet kurzu.

http://australiaessays.info/(odkaz již nefunguje)