Přijímací řízení a přestupy

Přestupy

Zájemcům o přestup na naši školu doporučujeme před posláním vlastní žádosti o přestup vyplnit dotazníkový formulář. Tento vyplněný formulář společně s požadovanými přílohami zašlete na adresu vedení školy.

Přijímací řízení pro uchazeče o studium do prvního ročníku studia

Pro školní rok 2020/2021 otvíráme pro první ročníky následující obory:

Název školního vzdělávacího programu (ŠVP) Kód oboru Název oboru Délka studia Forma studia Výkony 2020/2021
Gymnázium – všeobecné 4L 79-41-K/41 Gymnázium 4 roky Denní 2 třídy
Gymnázium – programování 6L 79-41-K/61 Gymnázium 6 let Denní 2 třídy

Přihláška ke studiu
Pro rok 2020 je vydaný nový tiskopis přihlášky. Jeho použití je podmíněno oboustranným vytištěním (i černobíle) na jeden list! Při vyplňování přihlášky prosím dbejte na uvedení správného názvu vybrané školy (Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace). Na přihlášce nevyžadujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Přijímání přihlášek ke studiu
Přihlášky ke studiu přijímáme každý pracovní den v době 7.45–11.45 a 12.45–15.30 na sekretariátě školy. Přihlášky musí být předány škole v pracovních dnech do 2. března 2020.

Termíny přijímacího řízení
Uchazeči o studium na naší škole vykonají jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, které budou centrálně připravené organizací CERMAT (www.cermat.cz) a uskuteční se v těchto termínech:

čtyřleté studium
1. termín – úterý 14. dubna 2020
2. termín – středa 15. dubna 2020

šestileté studium
1. termín – čtvrtek 16. dubna 2020
2. termín – pátek 17. dubna 2020

Uzpůsobení podmínek konání přijímací zkoušky
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, který doloží doporučení školského poradenského zařízení obsahující kapitolu určenou pro přijímací řízení (vydáno podle vyhlášky č. 27/2016 Sb.), budou v souladu s § 13 vyhlášky 353/2016 Sb. podmínky pro konání přijímací zkoušky upraveny podle tohoto doporučení a podle přiznaného stupně podpůrných opaření. Bude se jednat zejména:

  • o přiměřené prodloužení času pro řešení jednotlivých testů jednotné zkoušky,
  • o úpravu zkušební dokumentace (např. úprava velikosti písma),
  • o možnost přítomnosti asistenta pedagoga, tlumočníka do českého znakového písma apod.
  • o povolení užívání kompenzačních pomůcek.

V souladu § 1 odst. (1) písm. h) vyhlášky 353/2016 Sb. musí být doporučení školského poradenského zařízení součástí přihlášky ke vzdělávání. Musí tedy být škole doručeno nejpozději 2. března 2020. Později doručená doporučení nemohou být zohledněna.

Od školního roku 2019/2020 již není povoleno využití starých formulářů z poradenských zařízení.

Kritéria pro přijímací řízení:
Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru Gymnázium (kód oboru 79-41-K/41), školní vzdělávací program: GYMNÁZIUM – VŠEOBECNÉ 4L
Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku šestiletého studia oboru Gymnázium (kód oboru 79-41-K/61), školní vzdělávací program: GYMNÁZIUM – PROGRAMOVÁNÍ 6L


Podrobnější informace podává Ing. Ladislav Kvapil, statutární zástupce ředitele, kvapil@gvid.cz.