Přijímací řízení a přestupy

Přestupy

Zájemcům o přestup na naši školu doporučujeme před posláním vlastní žádosti o přestup vyplnit dotazníkový formulář. Tento vyplněný formulář společně s požadovanými přílohami zašlete na adresu vedení školy.

Přijímací řízení pro uchazeče o studium do prvního ročníku studia

Pro školní rok 2019/2020 otvíráme pro první ročníky následující obory:

Název školního vzdělávacího programu (ŠVP) Kód oboru Název oboru Délka studia Forma studia Výkony 2019/2020
Gymnázium – všeobecné 4L 79-41-K/41 Gymnázium 4 roky Denní 2 třídy
Gymnázium – programování 6L 79-41-K/61 Gymnázium 6 let Denní 2 třídy

Den otevřených dveří
Podrobnější informace můžete získat během dne otevřených dveří, který u nás bude v úterý 22. ledna 2019 od 16.30 do 18.30 hodin. Během tohoto odpoledne se můžete seznámit s vybavením školy, získat názory na studium na naší škole od současných žáků. K dispozici vám budou vyučující, kteří představí své předměty. V jídelně školy proběhne setkání veřejnosti se členy vedení školy k otázkám přijímacího řízení. Všichni zájemci o studium na naší škole jsou srdečně zváni. Kritéria přijímacího řízení (písemné zkoušky se konají pouze formou celostátního zadání od společnosti CERMAT) budou zveřejněna nejpozději do 31. ledna 2019.


Přijímání přihlášek ke studiu
Přihlášky ke studiu přijímáme každý pracovní den v době 7.45–11.45 a 12.45–15.30 na sekretariátě školy. K přihláškám nevyžadujeme výstupní hodnocení žáka ze základní školy ani zdravotní potvrzení. Přihlášky musí být předány škole v pracovních dnech do 1. března 2019.
Známky potvrzované školou musí být na jednom listě společně s úvodní stránkou přihlášky. Jestliže je přihláška vytištěna na dvou listech, je nutné tyto listy spojit a spoj přelepit a opatřit razítkem školy!!

Uzpůsobení podmínek konání přijímací zkoušky
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, který doloží doporučení školského poradenského zařízení obsahující kapitolu určenou pro přijímací řízení (vydáno podle vyhlášky č. 27/2016 Sb.), budou v souladu s § 13 vyhlášky 363/2016 Sb. podmínky pro konání přijímací zkoušky upraveny podle tohoto doporučení a podle přiznaného stupně podpůrných opaření. Bude se jednat zejména:

  • o přiměřené prodloužení času pro řešení jednotlivých testů jednotné zkoušky,
  • o úpravu zkušební dokumentace (např. úprava velikosti písma),
  • o možnost přítomnosti asistenta pedagoga, tlumočníka do českého znakového písma apod.
  • o povolení užívání kompenzačních pomůcek

V souladu § 1 odst. (1) písm. h) vyhlášky 363/2016 Sb. musí být doporučení školského poradenského zařízení součástí přihlášky ke vzdělávání. Musí tedy být škole doručeno nejpozději 1. března 2018. Později doručená doporučení nemohou být zohledněna.


Podrobnější informace podává Ing. Ladislav Kvapil, statutární zástupce ředitele, kvapil@gvid.cz.