Přijímací řízení a přestupy

Přestupy

Zájemcům o přestup na naši školu doporučujeme před posláním vlastní žádosti o přestup vyplnit dotazníkový formulář. Tento vyplněný formulář společně s požadovanými přílohami zašlete na adresu vedení školy.

Příjímací řízení

Pro školní rok 2017/2018 otvíráme pro první ročníky následující obory:

Název školního vzdělávacího programu (ŠVP) Kód oboru Název oboru Délka studia Forma studia Výkony 2017/2018
Gymnázium – všeobecné 4L 79-41-K/41 Gymnázium 4 roky Denní 2 třídy
Gymnázium – programování 6L 79-41-K/61 Gymnázium 6 let Denní 2 třídy

Termíny přijímacího řízení
V prvním kole přijímacího řízení se konají jednotné přijímací testy z matematiky a českého jazyka a literatury organizované CERMATem, a to v následujících termínech:

  • středa 12. dubna a středa 19. dubna 2017 (pro čtyřleté studium)
  • úterý 18. dubna a čtvrtek 20. dubna 2017 (pro šestileté studium)

Bližší informace k testům včetně jejich ukázek najdete na stránkách CERMATu.

Den otevřených dveří
Podrobnější informace můžete získat během dne otevřených dveří, který u nás bude v úterý 24. ledna 2017 od 16.30 do 18.30 hodin. Během tohoto odpoledne se můžete seznámit s vybavením školy, získat názory na studium na naší škole od současných žáků. K dispozici vám budou vyučující, kteří představí své předměty. V jídelně školy proběhne setkání veřejnosti se členy vedení školy k otázkám přijímacího řízení. Všichni zájemci o studium na naší škole jsou srdečně zváni.

Přihláška ke studiu
Vzor přihlášky si můžete stáhnout zde. Jeho použití je podmíněno oboustranným vytištěním na jeden list! (Může být černobíle.)  K podání přihlášky lze použít jen poslední verzi příslušného formuláře, jehož papírovou podobu získáte na své základní škole nebo v prodejnách SEVT.  Při vyplňování přihlášky prosím dbejte na uvedení správného názvu vybrané školy (Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace).

Přijímání přihlášek ke studiu
Přihlášky ke studiu přijímáme každý pracovní den v době 7.45–11.45 a 12.45–15.30 na sekretariátě školy. K přihláškám nevyžadujeme výstupní hodnocení žáka ze základní školy ani zdravotní potvrzení. Fyzicky musí být přihlášky předány škole v pracovních dnech nově už do 1. března 2017. Podací razítko pošty v tomto případě není rozhodující.
Známky potvrzované školou musí být na jednom listě společně s úvodní stránkou přihlášky. Jestliže je přihláška vytištěna na dvou listech, je nutné tyto listy spojit a spoj přelepit a opatřit razítkem školy!!

Uzpůsobení podmínek konání přijímací zkoušky
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, který doloží doporučení (nebo platný předchozí posudek) školského poradenského zařízení, budou v souladu s § 13 vyhlášky 363/2016 Sb. podmínky pro konání přijímací zkoušky upraveny podle tohoto doporučení a podle přiznaného stupně podpůrných opaření. Bude se jednat zejména:

  • o přiměřené prodloužení času pro řešení jednotlivých testů jednotné zkoušky,
  • o úpravu zkušební dokumentace (např. úprava velikosti písma),
  • o možnost přítomnosti asistenta pedagoga, tlumočníka do českého znakového písma apod.

V souladu § 1 odst. (1) písm. h) vyhlášky 363/2016 Sb. musí být doporučení školského poradenského zařízení součástí přihlášky ke vzdělávání. Musí tedy být škole doručeno nejpozději 1. března 2017. Později doručená doporučení nemohou být zohledněna. K přihlášce postačuje doložit doporučení, které žák základní školy obdržel v průběhu základního vzdělávání v době docházky na 2. stupeň základní školy nebo nižšího stupně víceletého gymnázia.

Kritéria pro přijímací řízení:
Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru Gymnázium (kód oboru 79-41-K/41), školní vzdělávací program: GYMNÁZIUM – VŠEOBECNÉ 4L
Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku šestiletého studia oboru Gymnázium (kód oboru 79-41-K/61), školní vzdělávací program: GYMNÁZIUM – PROGRAMOVÁNÍ 6L

Učební plány (platné od školního roku 2013/2014)
Učební plán pro šestileté studium – programování
Učební plán pro čtyřleté všeobecné studium

Podrobnější informace podává Ing. Ladislav Kvapil, statutární zástupce ředitele, kvapil@gvid.cz.

Výsledky přijímacího řízení
šestileté studium, čtyřleté studium

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu
šestileté studium, čtyřleté studium

Vzor odvolání