Přijímací řízení a přestupy

Přestupy

Zájemcům o přestup na naši školu doporučujeme před posláním vlastní žádosti o přestup vyplnit dotazníkový formulář. Tento vyplněný formulář společně s požadovanými přílohami zašlete na adresu vedení školy.

Příjímací řízení

Pro školní rok 2018/2019 otvíráme pro první ročníky následující obory:

Název školního vzdělávacího programu (ŠVP) Kód oboru Název oboru Délka studia Forma studia Výkony 2018/2019
Gymnázium – všeobecné 4L 79-41-K/41 Gymnázium 4 roky Denní 2 třídy
Gymnázium – programování 6L 79-41-K/61 Gymnázium 6 let Denní 2 třídyDen otevřených dveří
Podrobnější informace můžete získat během dne otevřených dveří, který u nás bude v úterý 23. ledna 2018 od 16.30 do 18.30 hodin. Během tohoto odpoledne se můžete seznámit s vybavením školy, získat názory na studium na naší škole od současných žáků. K dispozici vám budou vyučující, kteří představí své předměty. V jídelně školy proběhne setkání veřejnosti se členy vedení školy k otázkám přijímacího řízení. Všichni zájemci o studium na naší škole jsou srdečně zváni. V tento den budou zveřejněna kritéria k přijímacímu řízení (písemné zkoušky se konají pouze formou celostátního zadání od společnosti CERMAT).

Přihláška ke studiu
Vzor přihlášky si můžete stáhnout zde. Jeho použití je podmíněno oboustranným vytištěním na jeden list! (Může být černobíle.)  K podání přihlášky lze použít jen poslední verzi příslušného formuláře, jehož papírovou podobu získáte na své základní škole nebo v prodejnách SEVT.  Při vyplňování přihlášky prosím dbejte na uvedení správného názvu vybrané školy (Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace).

Uzpůsobení podmínek konání přijímací zkoušky
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, který doloží doporučení školského poradenského zařízení (ne starší než jeden rok), budou v souladu s § 13 vyhlášky 363/2016 Sb. podmínky pro konání přijímací zkoušky upraveny podle tohoto doporučení a podle přiznaného stupně podpůrných opaření. Bude se jednat zejména:

  • o přiměřené prodloužení času pro řešení jednotlivých testů jednotné zkoušky,
  • o úpravu zkušební dokumentace (např. úprava velikosti písma),
  • o možnost přítomnosti asistenta pedagoga, tlumočníka do českého znakového písma apod.

V souladu § 1 odst. (1) písm. h) vyhlášky 363/2016 Sb. musí být doporučení školského poradenského zařízení součástí přihlášky ke vzdělávání. Musí tedy být škole doručeno nejpozději 1. března 2018. Později doručená doporučení nemohou být zohledněna.


Učební plány

Podrobnější informace podává Ing. Ladislav Kvapil, statutární zástupce ředitele, kvapil@gvid.cz.