Přijímací řízení a přestupy

Přestupy

Zájemcům o přestup na naši školu doporučujeme před posláním vlastní žádosti o přestup vyplnit dotazníkový formulář. Tento vyplněný formulář společně s požadovanými přílohami zašlete na adresu vedení školy.

Přijímací řízení pro uchazeče o studium do prvního ročníku studia

Pro školní rok 2018/2019 otvíráme pro první ročníky následující obory:

Název školního vzdělávacího programu (ŠVP) Kód oboru Název oboru Délka studia Forma studia Výkony 2018/2019
Gymnázium – všeobecné 4L 79-41-K/41 Gymnázium 4 roky Denní 2 třídy
Gymnázium – programování 6L 79-41-K/61 Gymnázium 6 let Denní 2 třídy

Termíny přijímacího řízení
V prvním kole přijímacího řízení se konají jednotné přijímací testy z matematiky a českého jazyka a literatury organizované CERMATem, a to v následujících termínech:

  • čtvrtek 12. dubna a pondělí 16. dubna 2018 (pro čtyřleté studium)
  • pátek 13. dubna a úterý 17. dubna 2018 (pro šestileté studium)

Bližší informace k testům včetně jejich ukázek najdete na stránkách CERMATu.


Přihláška ke studiu
Vzor přihlášky si můžete stáhnout zde. Jeho použití je podmíněno oboustranným vytištěním na jeden list! (Může být černobíle.)  K podání přihlášky lze použít jen poslední verzi příslušného formuláře, jehož papírovou podobu získáte na své základní škole nebo v prodejnách SEVT.  Při vyplňování přihlášky prosím dbejte na uvedení správného názvu vybrané školy (Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace). Na přihlášce nevyžadujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Přijímání přihlášek ke studiu
Přihlášky ke studiu přijímáme každý pracovní den v době 7.45–11.45 a 12.45–15.30 na sekretariátě školy. K přihláškám nevyžadujeme výstupní hodnocení žáka ze základní školy ani zdravotní potvrzení. Přihlášky musí být předány škole v pracovních dnech do 1. března 2018.
Známky potvrzované školou musí být na jednom listě společně s úvodní stránkou přihlášky. Jestliže je přihláška vytištěna na dvou listech, je nutné tyto listy spojit a spoj přelepit a opatřit razítkem školy!!

Uzpůsobení podmínek konání přijímací zkoušky
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, který doloží doporučení školského poradenského zařízení obsahující kapitolu určenou pro přijímací řízení (vydáno podle vyhlášky č. 27/2016 Sb.), budou v souladu s § 13 vyhlášky 363/2016 Sb. podmínky pro konání přijímací zkoušky upraveny podle tohoto doporučení a podle přiznaného stupně podpůrných opaření. Bude se jednat zejména:

  • o přiměřené prodloužení času pro řešení jednotlivých testů jednotné zkoušky,
  • o úpravu zkušební dokumentace (např. úprava velikosti písma),
  • o možnost přítomnosti asistenta pedagoga, tlumočníka do českého znakového písma apod.
  • o povolení užívání kompenzačních pomůcek

V souladu § 1 odst. (1) písm. h) vyhlášky 363/2016 Sb. musí být doporučení školského poradenského zařízení součástí přihlášky ke vzdělávání. Musí tedy být škole doručeno nejpozději 1. března 2018. Později doručená doporučení nemohou být zohledněna.

Kritéria pro přijímací řízení:
Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru Gymnázium (kód oboru 79-41-K/41), školní vzdělávací program: GYMNÁZIUM – VŠEOBECNÉ 4L
Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku šestiletého studia oboru Gymnázium (kód oboru 79-41-K/61), školní vzdělávací program: GYMNÁZIUM – PROGRAMOVÁNÍ 6L

Učební plány

Podrobnější informace podává Ing. Ladislav Kvapil, statutární zástupce ředitele, kvapil@gvid.cz.

Výsledky přijímacího řízení
čtyřleté studium, šestileté studium


Vzor odvolání: pdf, doc