Školská rada

Složení školské rady Gymnázia Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

 • JUDr. Zdeněk Dufek, Ph.D. – předseda (e-mail)
 • Mgr. Dagmar Nešporová – místopředsedkyně
 • Ing. Jan Novotný, Ph.D.
 • Mgr. Tomáš Řepa
 • Ondřej Beneš
 • Martin Slonek
 • Lucie Plchotová
 • Mgr. Jindřich Svoboda
 • Mgr. Petr Sekanina

Pravomoci školské rady

Školská rada:

 • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 • podává návrh na odvolání ředitele,
 • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Dokumenty

Zápisy ze starších jednání jsou k nahlédnutí v kanceláři školy.