Školní poradenské pracoviště

Ředitel školy na základě platné legislativy zřídil Školní poradenské pracoviště, které zabezpečuje poradenské služby ve škole.

Základní údaje o pracovišti:

Vedoucí pracoviště a výchovný poradce

Mgr. Jindřich Svoboda
kontakt: svoboda@gvid.cz, konzultační hodiny: pondělí 10.00–10.30 hodin nebo po domluvě
Mgr. Svoboda koordinuje činnost pracoviště a poskytuje poradenství v oblasti podpory úspěšného začlenění nově nastupujících žáků do studia na gymnáziu, efektivních stylů učení, prevence školní neúspěšnosti a rozvoje pozitivního sociálního klimatu třídy a školy. Standardní služby výchovného poradce poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům 1. ročníku čtyřletého a šestiletého studia.

Školní metodik prevence
Mgr. Martin Dufek
kontakt: dufek@gvid.cz, konzultační hodiny: pátek 14.30–16.30
Mgr. Dufek poskytuje poradenství zejména v oblasti prevence záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

Výchovný poradce
Mgr. Petr Sekanina
kontakt: sekanina@gvid.cz, konzultační hodiny: pondělí 11.00-11.40
Mgr. Sekanina odpovídá za administrativu poradenského zařízení, poskytuje služby kariérového poradenství a koordinuje spolupráci mezi vyučujícími v oblasti evidence a edukace specifických poruch učení. Standardní služby výchovného poradce poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům 2., 3., 4. ročníku čtyřletého a 3., 4., 5. a 6. ročníku šestiletého studia.

Asistent pedagoga
kontakt: konzultační hodiny:
Asistent pedagoga spolupracuje při výchově a vzdělávání určeného žáka. Připravuje a realizuje výuku v spolupráci s jednotlivými vyučujícími v určené třídě. Pracuje pod metodickým vedením vedoucího školního metodického pracoviště a vychází z individuálního vzdělávacího plánu, který byl schválen pro výuku určeného žáka školy.